Normes de l'Escola
 
 • INTRODUCCIÓ
 • NORMATIVA
 • REGLAMENT INTERN DE LES INSTAL·LACIONS
 • JUGADOR/A
 • DE L’ESPORTISTES A LES INSTAL.LACIONS
 • DELS ENTRENADORS/ES
 • DELS PARES I MARES I ACOMPANYANTS DELS JUGADORS/ES

 

INTRODUCCIÓ

 

• Les Escoles Esportives Municipals tenen com a objecte propiciar l’aprenentatge de les tècniques bàsiques esportives, el desenvolupament de les qualitats físiques i adquirir hàbits perdurables en la pràctica d’activitats físico-esportives. Així mateix, han d’aprofitar l’esport com a medi, per aconseguir la formació integral de la persona o de l’esportista, i li han de proporcionar els mitjans necessaris, per a l’adquisició d’hàbits saludables i positius pel seu futur. També servirà per promoure i fomentar la pràctica esportiva entre la població en general. Desenvoluparan la seva tasca i comptaran amb la infraestructura esportiva municipal i amb el suport de la comunitat escolar de la població i la comunitat familiar (pares i mares).

• Aquesta normativa que estableix les Escoles Esportives Municipals Del Verger té la finalitat de ser complida pel bon ordre de convivència necessària de totes les persones vinculades en l’esport municipal del nostre municipi. A través d’aquesta i mitjançant el seu compliment, es tracta de crear la filosofia formativa que es desitja per tot el col.lectiu que formen part, (jugadors, entrenadors, coordinadors, pares…) amb una clara finalitat formativa i pedagògica.

• El compliment disciplinat ens ajudarà personal i col·letivament a obtenir un millor rendiment del nostre esforç i sentir-nos identificats en uns models de cultura, respecte i civisme presents dins la pràctica esportiva.

• Les EEM es reserva el dret de poder sancionar qualsevol comportament que no es respecte en aquesta normativa.

 

 

NORMATIVA

 

El titular del servei públic regulat en aquest reglament és, a tots els efectes, l’Ajuntament del Verger, Regidoria d’Esports.

Regidoria d’Esports. Ajuntament del Verger: Sergio Brogniez Malonda

Coordinadora d’Esports de les Escoles Esportives Municipals: Núria Pino

• Es realitzaran reunions de coordinació mínim una vegada per mes, en el que assistiran el Regidor d’Esports, la Coordinadora Municipal de les escoles Esportives i Els Coordinadors específics de cada modalitat esportiva. En aquestes reunions els coordinadors col.laboraran i ajudaran per a treballar de manera contructiva per el bon funcionament de les Escoles Esportives. Deuran informar de tot el que es parla i s’acorda i portar-ho a terme.

• Tots els actes oficials que organitze la Regidoria d’Esports de totes les escoles de les diferents modalitats esportives, és obligatòria l’assistència, tant per part dels Esportistes com per l’equip tècnic. Presentacions, Cloendes, Coordinació per als Mini Jocs...

• S’acordarà a principi de temporada la data de Presentació de les Escoles Esportives Municipals com la data de la Cloenda.

• Material esportiu: Cada escola esportiva, facilitarà el material esportiu adient per a la pràctica de l’esport corresponent: pilotes, balons, etc. Aquest material estarà i s’utilitzarà en la instal·lació o es desenvolupament de l’activitat.

• Existirà un equipament de roba esportiva, amb els colors de les EEM , que l’Ajuntament ha de facilitar a preu de cost.

• Les Escoles Esportives Municipals tindran una durada de 10 mesos, de setembre a juny.

• El període d’inscripcions per a la temporada començarà a juny. El pagament de la matrícula et reserva la plaça per l’esportista.

• Per a formalitzar la matrícula hauran de pagar el 100% o 50% del preu de l'esport triat. L'altre 50% a l’inici de temporada.

• Aquells grups que no arriben als mínims establerts, o bé hauran de reunificar-se en altres grups que estiguen en funcionament o es farà la devolució corresponent.

Les categories per a la present temporada estaran compreses entre els següents anys:

 • QUERUBÍ: 2019/2020
 • PREBENJAMÍ: 2017/18
 • BENJAMÍ: 2015/16
 • ALEVÍ: 2013/14
 • INFANTIL: 2011/12
 • CADET: 2009/10
 • JUVENIL: 2007/08

• L’oferta esportiva per a la present temporada es la següent: Bàsquet, Hàndbol, Pilota Valenciana, Futbol, Multiesport, Multiesport/Querubí Futbol, Pàdel, Tenis, Natació, Natació Sincronitzada, Funky i Atletisme.

• Els alumnes que pertanyen a les EEM estaran mutualitzats per conselleria en els Jocs Escolars o tenir la llicència federativa corresponent.

• Amb el carnet i/o justificant de pagament de l’escola corresponent, podran accedir a les instal·lacions. Els acompanyants en cap cas podran accedir a les pistes de joc.

• Cada escola tindrà el seu corresponent Coordinador/a, el qual s’encarregarà d’organitzar, informar i atendre a tots els alumnes, segons les directrius de L’EEM.

• L’Escola realitzarà els desplaçaments en autobús a partir de 30 km de distància des de El Verger. Tots els desplaçaments inferiors a 30 km es realitzaran en cotxes particulars a excepció que la direcció de l’Escola considere que cal posar autobús.

· Qualsevol circumstància o canvi que puga ocórrer o pertorbar el correcte funcionament de l’escola serà prèviament comunicat a tots els alumnes.

• Les EEM vetllaran pel correcte funcionament de totes les Escoles Esportives, atenent qualsevol queixa, reclamació o suggeriment.

• Coordinació General de les Escoles Esportives Municipals: Núria Pino Ballester.

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

 

• Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic afectades al servei públic de l’esport. També ho són els béns mobles incorporats de forma permanent a les instal·lacions esportives municipals, tant els destinats específicament a la pràctica esportiva com els destinats al manteniment de les instal·lacions i equipaments.

• S’entenen per instal·lacions esportives municipals tots els edificis, camps, locals, espais, zones, etc., de titularitat municipal, en els quals l’Ajuntament realitza, delega o autoritza la pràctica o ensenyament de qualsevol activitat física, curset esportiu, esport i/o qualsevol tipus d’activitat concreta de l’àmbit pertinent.

• Tindran prioritat per utilitzar les instal·lacions esportives, en primer lloc, els esportistes de les Escoles Esportives Municipals, tant per a realitzar els entrenaments com per als dies de competició. Una vegada confeccionats els horaris d’entrenaments i competició, les hores lliures que queden es podran utilitzar per a la resta dels esportistes demanant l’autorització pertinent.

• L’ús de les instal·lacions esportives municipals estarà obert a qualsevol institució, entitat o particular, sense cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social. Els usuaris sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat l’ús de les Instal·lacions Esportives Municipals, fent constar els espais, els horaris, la finalitat i altres aspectes rellevants.

• Respectar i posar els mitjans necessaris per fer respectar les instal·lacions i els bens adscrits, tant pel que fa als usuaris com a acompanyants i/o espectadors/res. Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes materials a les Instal·lacions Esportives Municipals en serà directament responsable i s’haurà de fer càrrec de les despeses que ocasioni. A més es podrà anul·lar l’autorització d’ús.

• Les taxes i/o preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals seran aprovades per l’òrgan competent, així com dels serveis i/o activitats. Si es presenta el cas d’una activitat no regulada, serà necessària la seva aprovació per part de l’òrgan competent, Les taxes i/o preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals seran aprovades per l’òrgan competent, així com dels serveis i/o activitats. Si es presenta el cas d’una activitat no regulada, serà necessària la seva aprovació per part de l’òrgan competent.

 

JUGADOR/A

 

Aquest és l’apartat en el que es determinen les obligacions que tot jugador/a té, per la simple condició d’esportista integrant de qualsevol equip pertanyent a les Escoles Esportives Municipals del Verger.

1.- Puntualitat

2.- En cas de no poder assistir als entrenaments o als partits, has d’avisar en un temps prudencial a l’entrenador/a o al coordinador/a.

3.- En cas d’un possible retard a l’entrenament, cal notificar-ho per la via més efectiva possible i en un temps prudencial.

4.- En cas de mal temps, els jugadors s’han de posar en contacte amb l’entrenador/a per saber si es manté l’entrenament i per tant l’obligació d’assistir-hi.

5.- Durant els entrenaments queda totalment prohibit portar cap objecte que puga fer mal a un altre company/a o a tu mateix (rellotges, cadenes, anells, arrencades,....), així com menjar xiclet.

6.- El teu comportament en els entrenaments ha de ser de cooperació, participació activa i esforç constant. Si en algun moment de l’entrenament, mostres un comportament incorrecte:

 • Falta de respecte capa a companys, entrenador, material i instal.lacions esportives
 • Actituds violentes o de menyspreu als demés
 • Desafiament i desobediència
 • O qualsevol altra, a criteri de l’entrenador/a, que afecti a la convivència.

7.- Els jugadors/es han de portar la roba esportiva facilitada per les EEM, juntament amb la necessària per a la pràctica esportiva de forma adequada.

8.- La dutxa es recomanable tant en entrenaments com en partits.

9.- No és aconsellable menjar aliments de digestió pesada i lenta (dolces, brioixeria industrial, caramels....) abans dels entrenaments, amb la finalitat d’evitar indisposicions posteriors.

10.- S’aconsella i recomana que després dels entrenaments es bega aigua o begudes isotòniques.

11.- És obligat compliment, iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, entrenadors i jugadors. En cap cas es podrà abandonar l’entrenament sense que així h hagi determinat l’entrenador/a.

12.- Dins de les normes de comportament esportiu en el terreny de joc, és d’obligat compliment al fer una falta al contrari:

 • donar la mà en senyal de disculpa general
 • ajudar-lo/a a alçar-lo/a
 • disculpar-se directament amb ell/a
 • evitar qualsevol discussió amb l’àrbitre

 

DE L'ESPORTITES A LES INSTAL·LACIONS

 

1.- Has de canviar-te al vestuari assignat, tant en entrenaments com en partits, per tal de facilitar la tasca tècnica dels entrenadors/es i delegats/es.

2.- Has de ser curiós amb la teva roba personal.

3.- Has de mantenir el vestuari net. Queda totalment prohibit menjar qualsevol tipus d’aliment dins el vestidor.

4.- Has de mantenir una acitud correcta mentre espereu l’arribada de l’entrenador/a

5.- Al finalitzar l’entrenament o el partit, t’has de dutxar ràpid i no jugar amb l’aigua. És d’ús obligatori les xancletes, xampú, gel, etc.

6.- En cas de produir-se un desperfecte intencionat a les instal.lacions (producte de bromes, baralles, jocs, descontrol, etc) queda establert que la reparació/reposició anirà a càrrec dels responsables i es passarà l’informe corresponent amb el fi d’aplicar les pertinents mesures

7- Queda completament prohibit l’ús del mòbil o qualsevol altre aparell electrònic d’ús individual no autoritzat dins el vestidor, així doncs en cas de portar-lo l’apagarem o el deixarem en silenci. En cap cas, l’EEM es fa responsable dels possibles danys que puguin ocasionar-se respecte els aparells indicats.

8.- Cal mantenir un comportament correcte exemplar sempre, ja que en tot moment representes les EEM, especialment en els trajectes dins de l’autocar i les instal.lacions de l’equip contrari en cas de partit.

9.- Com a norma bàsica d’higiene i convivència en els espais compartits, queda totalment prohibit menjar pipes, ni alres fruits secs que continguin pellorfa.

 

DELS ENTRENADORS/ES

 

L’entrenador/a que perteneix a les EEM, pren els següents compromisos:

1.- Tindre al dia la informació i seguiment de l’equip i jugador/a, a fi d’aconseguir una memòria anual de l’evolució dels jugadors individual i col.lectivament.

2.- Sensibilitzar als nostres esportistes en el compliment del present reglament i executar-lo amb rigor, al marge de les normes internes que es poden establir a nivell d’equip.

3.- Predicar amb l’exemple, en quan a normes de comportament, tant als partits com als entrenaments.

4.- Responsabilitzar-se del material utilitzat a les sessions d’entrenament i partits. Més enllà de tenir jugadors/es encarregats de material, cada entrenador/a és el màxim responsable.

5.- Tenir cura de les instal.lacions (magatzem, vestidors, camp,...)

6.- Informar al coordinador/a de qualsevol incidència que afecti als integrants d’equip (faltes d’assistència, material, etc.).

7.- Consultar abans amb el coordinador/a les gestions que puguin comprometre l’entitat. (concretar partits amistosos sense prèvia confirmació de camp, canvis en l’horari d’entrenament,...).

8.- Respectar l’horari d’entrenament i el lloc on es realitze. Informar de qualsevol canvi de data, horari, anul.lació,...

9.- Arribar amb un mínim de quinze minuts d’antelació per poder preparar l’entrenament.

10.- Control del vestuari un cop finalitzat l’entrenament, haurà de ser l’últim en marxar, per comprovar que tot queda en perfecte estat.

11.- Evitar les explicacions als pares de tipus tècnic i/o tàctic. Adreçar-los al coordinador i no entrar en el canvi d’ impressions.

12.- S’ha de controlar el vestidor i l’uniforme en els partits.

13.- Cada entrenador és el responsable de l’equipament i les fitxes en els dies de partits.

14.- Durant els partits:

 • No escridassar als jugadors/es, donar les instruccions concretes.
 • No tallar la iniciativa del jugador/a, deixar-li que experimenti
 • No fer comentaris al final del partit, pugui fer sentir culpable de la derrota a un jugador/a.
 • Evitar posar en evidència davant del grup, a un jugador per qualsevol motiu.
 • Esperar al primer entrenament a fer un anàlisi reflexionat del partit. Deixar participar alsjugadors/es d’aquesta reflexió
 • Evitar les males paraules
 • Ser respectuós en el seu comportament davant de l’àrbitre.
 • Donar suport i recolzament a l’EEM en el seguiment dels jugadors/es.

 

DELS PARES I MARES I ACOMPANYANTS DEL JUGARDORS/ES

 

1.- Si assistiu als entrenaments o pa partits dels vostres fills/es, us demanem amablement, l’intent de fer un generós esforç per escoltar, veure i no intervenir en el desenvolupament de l’activitat.

2.- Absteniu-vos de fer comentaris o faltar el respecte als jugadors/es, companys/es, contraris del vostre fill/a, entrenadors o delegats i àrbitres, tant en els entrenaments com en els partits. No tingueu actituds ni actueu de manera desagradable envers cap d’ells. Vosaltres sou un exemple a seguir per als vostres fills/es i la vostra funció educativa l’heu d’exercir a casa i a fora de casa.

3.- Absteniu-vos de fer correccions als vostres fills, tant a l’entrenament com en el partit, quan les accions no surten ni individualment ni col.lectivament, com tots desitjaríem.

4.- Ajudeu-nos a fer complir el present reglament, ja que tindrà com a conseqüència un benefici tant individual com col.lectiu, ja sigui a nivell personal en tant com esportiu.

5.- Ajudeu-nos a implantar una actitud positiva cap als àrbitres. Són esportistes com nosaltres. Criticar-los o insultar-los no els beneficia.

6.- Si el vostre fill/a té qualsevol problema de tipus esportiu o personal, haureu de posar-vos en contacte amb el coordinador específic de les EEM per tal de sol.ucionar-lo ràpidament.

7.- Esperem i desitgem la total col.laboració i comprensió en tot el que afecti a la pràctica esportiva del vostre fill/a, tan pel que fa a l’assistènciacom al transport a partits i entrenaments, cosa que us agraïm per endavant.

8.- En cas que l’entrenador/a, delegat/a o jugadors/es no compleixin la normativa de règim intern de les EEM, tenen tot el dret a dirigir-se al coordinador específic per notificar la queixa corresponent.

9.- En cas de lesió els jugadors de les EEM els pares/mares hauran de demanar la fitxa del jugador/a i la fulla d’accident, després visitar el centres mèdics concertats per la Federació o Jocse.

10.- Els pares/mares no podran entrar als vestuaris, a no ser per causa de força major, abans durant i després dels partits sen se el permís de l’entrenador.

11.- Aportar a les EEM els documents dels seus fills que es sol.liciten en relació a dades personals, mèdiques, etc. Per a la seua inscripció a les EEM.

12- El pare/mare/tutor/a de l'alumne/a autoritza el seu fill o la seua filla a:

 • Desplaçar-se en un vehicle particular d'altres pares i mares, per anar als partits o tornejos que organitza l’EMM EL VERGER.
 • Respectar i acceptar els criteris que s’utilitzen per confeccionar els diferents equips. L’escola és la responsable de l'assignació de cada jugador/a un determinat equip dins les diferents categories, en funció de la seua edat, la seua progressió i/o les necessitats dels diferents equips.
 • A tractar les dades i a publicar imatges del seu/a fill/a a la base de dades de les EEM, a la seua Web, revistes, premsa, etc.; sempre i quan tinguen relació directa amb l’esport.

 

Practica Esport!!!

 

 

MATRÍCULES ESPORTIVES